Podczas każdej budowy czy remontu, nawet drobnego, zawsze powstają odpady nazywane przez nas gruzem. Według definicji gruz to odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (między innymi pustaków, cegieł, dachówek, kafli), pokruszonego betonu i tym podobnych. Co z nim zrobić? Warto wiedzieć, że opłata śmieciowa, którą każdy z nas uiszcza, nie obejmuje wywożenia ani utylizacji tego typu odpadów

Zatem gruzu nie wolno nam po prostu wynieść i wyrzucić do jednego z pojemników na zwykłe śmieci komunalne znajdującego się w naszym otoczeniu. Ciężko też składować takie odpady na swojej posesji. Po pierwsze wygląda to bardzo nieestetycznie, ale także stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego. W takich odpadach mogą znajdować się przecież materiały i substancje niebezpieczne, przykładowo farby czy lakiery, które przenikają do gleby oraz wód powierzchniowych, a to może spowodować skażenie terenu i w konsekwencji wpłynąć negatywnie również na zdrowie ludzi. Jak zatem zgodnie z prawem pozbyć się takich odpadów gruzowych?

Wywóz gruzu a prawo

Już na początku trzeba bardzo jasno zaznaczyć, że samodzielny wywóz odpadów do lasu lub gdziekolwiek indziej nie jest dobrym pomysłem. Grozi to wysokimi karami pieniężnymi i mandatami. Może nie wszyscy wiedzą, ale niezgodny z przepisami wywóz gruzu budowlanego jest wykroczeniem regulowanym prawnie. Jasno określa to artykuł 162 kodeksu wykroczeń § 1. Czytamy tam, że „kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany (…)”. Nielegalny wywóz gruzu jest zatem wykroczeniem, które podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 24 kodeksu wykroczeń § 1 „grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Co ciekawe, prawo określa też, że nie możemy przetrzymywać takich odpadów. Czytamy w nim, że w przypadku nieutrzymania czystości i porządku w obrębie swojej nieruchomości, możemy otrzymać mandat w wysokości nawet 1500 zł. O takiej karze wspomina Prawo Karne w artykule 117 Kodeksu Wykroczeń.

Co zatem zrobić?

W każdym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy lub miasta można znaleźć zapis mówiący, że gruz, odpady rozbiórkowe i budowlane trzeba składować w specjalnych workach, natomiast przy większych ilościach odpadów zaleca się zamówienie kontenera na tego typu odpady. Warto zatem zamówić profesjonalną firmę zajmująca się tego typu usługami. Po pierwsze, dysponuje ona odpowiednim sprzętem i wystawia kartę przekazania odpadów, a po drugie bezpiecznie przetransportuje tego typu odpady na odpowiednie miejsce składowania lub zajmie się ich powtórnym przetworzeniem. Przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem odpadów budowlanych dzielą je na kilka frakcji, takich jak czysty gruz oraz gruz zmieszany z odpadami innego rodzaju. Gruz czysty może być od razu rozdrabniany i przetwarzany dalej, natomiast zanieczyszczony wymaga dodatkowych zabiegów, aby nadawał się do powtórnego wykorzystania.